Leveringsvoorwaarden


     
 

1. Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Hans van Dijk Exploitatie, de verkoper, bij wie u (koper, zowel zakelijk als particulier) via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.


1.1 Zakelijke koper en particul
iere koper

Zakelijke kopers zijn diegene, die kennelijk namens een bedrijf, vereniging of stichting bestellen en die zich in communicatie zo kenbaar hebben gemaakt.  Een particuliere koper is altijd een natuurlijk persoon. (privé persoon)

 

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer koper,  via één van de websites  van verkoper, één of meerdere producten heeft besteld en van verkoper, langs elektronische weg de orderbevestiging van deze bestelling heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

 

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Verkoper of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

 

4. Betalingsmethoden

Verkoper accepteert de volgende betalingsmethoden:

Off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling en vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro.
Tevens kan koper online betalen middels:  iDEAL, Visa, Mastercard, V-Pay, Maestro en Paypal betalingssysteem.
Achteraf-betalen is voor beperkte bedragen mogelijk voor Nederlandse klanten, via onze financiële provider Billink.
Voor klanten uit België is ook Bancontact/MrCash Online beschikbaar.
Voor sommige betaalmethodes kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 

5. Producten prijzen

Alle aangegeven prijzen op: www.horeca-decoratie.com, www.dekorationsfigur.com, www.dummy-store.com en www.dummy-store.be, zijn in euro's en vermeld  exclusief btw.

Alle aangegeven prijzen op: www.thuis-deco.nl, www.taartdummy.nl en www.carnavals-decoratie.nl, zijn in euro's en vermeld inclusief btw.

Ook is het mogelijk dat prijzen zowel inclusief btw, als exclusief btw worden getoond.

Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

 

6. Levering

6.1 Levering van de door koper bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van verkoper wiens product(en) koper heeft besteld.

 

6.2 Verkoper kan u bij orders, een bedrag in rekening brengen als bijdrage aan de verzend- en verpakkingskosten.  Ook kunnen kosten voor een specifieke betaalmethode in rekening worden gebracht.  Deze bedragen zijn te vinden op onze websites.
Voor artikelen met extreme afmetingen hanteren wij afwijkende bezorgkosten.

 

6.3.1 Voor voorradige artikelen die met een pakketdienst kunnen worden verstuurd, hanteert verkoper de regel, dat het pakket dezelfde werkdag nog, of uiterlijk de volgende werkdag aan het verzendbedrijf wordt over gedragen. 

 

6.3.2 Kiest koper voor de in prijs gereduceerde verzending via DHL of DPD, dan zal de bezorgtijd langer zijn.  Meer hierover op onze website.
De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.  

 

6.4 Verkoper is gerechtigd om deel-leveringen toe te passen.

 

6.5 Verkoper is gerechtigd om buren-belevering toe te passen, als er op het bezorgadres kennelijk niemand thuis is.

 

6.6.1 Indien het afleveradres niet gedurende de gehele dag bereikbaar is met een auto, dan dient koper, de verkoper hiervan op voorhand op de hoogte te stellen, middels een melding in het veld opmerkingen tijdens het bestelproces of direct per e-mail of online formulier, nadat de bestelling is gedaan. 

 

6.6.2 Indien niet kan worden afgeleverd buiten schuld van verkoper, kan verkoper voor een nieuwe aflevering, opnieuw transportkosten in rekening brengen.

 

6.7 De wettelijke leveringstermijn kan maximaal 30 dagen bedragen, gemeten vanaf de ontvangdag van de betaling, dan wel de garantiestelling van de financieringsmaatschappij. (achteraf betalen)

 

6.8 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België, tenzij anders overeengekomen. 

 

6.9 Voor speciale bestellingen of maatwerkopdrachten, kan de levertijd tot maximaal 26 weken oplopen.  Voor speciale bestellingen kan verkoper een aanbetaling vragen.

 

7. Afkoelingsperiode - wet kopen op afstand

7.1 Nadat een particuliere koper haar bestelling heeft gedaan, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen 14 kalenderdagen hierna, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden.  Een en ander is vastgelegd in de wet "Kopen op afstand".

 

7.2 Indien een particuliere koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dan dient deze dit schriftelijk (via e-mail, online formulier of brief) aan verkoper te melden. Indien er reeds is geleverd, ontvangt de koper per e-mail een retouretiket, retourformulier en bijsluiter. Particuliere koper dient het product binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst, vergezeld van een volledig ingevuld retourformulier, terug te sturen naar het adres van verkoper, zoals vermeld op het geleverde retouretiket.

 

7.3 Koper, dient  zelf de kosten- van en het risico voor het retour zenden te dragen.

 

7.4 Indien koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat deze de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1.1 en 7.2.1 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal  verkoper deze betalingen binnen 14 kalenderdagen nadat verkoper het door koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan koper terugbetalen.

 

7.5 Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

 

7.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal verkoper, de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan koper terug te betalen bedrag, in te houden.

 

7.7 Artikelen die uitgesloten zijn van retourzending zijn alle artikelen die in een directe voedselomgeving kunnen worden gebruikt.  Dit uit hygiënische overweging.  Voorbeelden hiervan zijn dummy-decoratie-artikelen die in vitrines of in de nabijheid van etenswaren kunnen worden gebruikt.  Deze artikelen beginnen o.a. met artikelnummer 13, 19 en 20.
Tevens zijn uitgesloten van retourzending, artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld, vervaardigd of aangepast.

 

8. Reclamatie

8.1 Verkoper is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal verkoper het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

 

8.2 Koper dient direct bij ontvangst het geleverde uit te pakken en te controleren op gebreken en beschadiging.  Mocht er sprake zijn van gebreken of beschadiging, dan dient koper de levering niet in ontvangst te nemen.   Mocht levering geschieden door een externe bodedienst en er is sprake van niet zichtbare gebreken of beschadiging, dan heeft koper 24 uur de tijd om verkoper te verwittigen.  Dit dient te gebeuren middels e-mail of brief.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant/leverancier. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van verkoper zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal twee-en-twintighonderd vijftig euro (EUR 2250,00). Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

 

10. Wijze van Garantieafhandeling

Indien klant meent garantie op een artikel te willen claimen, dient dit te allen tijde schriftelijk te gebeuren via e-mail of brief.  Klant dient zijn claim te onderbouwen en bij voorkeur te voorzien van foto’s.  Op verzoek van verkoper, dient klant het voor garantie geclaimde artikel terug te sturen naar verkoper, waar verder onderzoek plaats zal vinden.  De kosten van transport komen te allen tijde voor de koper. Na verzoek van verkoper heeft de koper 14 dagen de tijd waarbinnen het voor garantie geclaimde artikel retour moet zijn ontvangen.  
Mocht binnen deze termijn het artikel niet zijn ontvangen, dan zal verkoper de afhandeling  van de garantieclaim eenzijdig beëindigen.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper geleverde Producten blijven eigendom van verkoper of diens toeleveranciers, totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst met betrekking tot die Producten, volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten.

 

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat verkoper of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Indien er wordt gebruik  gemaakt van de betaalmethode “achteraf betalen”, zijn de voorwaarden van betaalprovider Billink, ook van toepassing:

 

“Betaling dient in de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink b.v. |(hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen.  Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen ondermeer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.  Billink behoud zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.  De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.  Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum  van de factuur  een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.  Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.  In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnering- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.  Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

 

Voor meer informatie over achteraf betalen:  www.billink.nl

---------------------------------------------------------------------------

 

www.horeca-decoratie.com, www.dekorationsfigur.com, www.dummy-store.com, www.dummy-store.be, www.thuis-deco.nl, www.carnavals-decoratie.nl en www.taartdummy.nl zijn webwinkels van de Hans van Dijk Exploitatie Maatschappij gevestigd te Emmen, Vitus Beringstraat 22, 7825 AJ Emmen, Nederland - Telefoon+31 (0)591-714707
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nummer 35019282 - btw-nummer NL0539.36.292.B.01
                                                                                      v2.0